Rrrits.nl

Obase

Rrrits.nl

Het openbare informatieplatform over de samenwerking tussen Radar en Obase.

You can scroll the shelf using and keys

Het kan…

Bestuur Radar stapt op bij gebrek aan vertrouwen

Het voltallige bestuur van Radar (protestantschristelijk basisonderwijs) is opgestapt omdat ze geen vertrouwen meer ervaart onder de leden. In een brief aan de leden heeft het bestuur dit bekend gemaakt. Het bestuur ziet alleen in een structurele samenwerking met het openbaar basisonderwijs van Obase kansen voor de toekomst. Maar de leden hebben dit tot twee keer toe geblokkeerd. Het basisonderwijs op Schouwen-Duiveland heeft te maken met een teruglopend aantal leerlingen. De besturen van Radar en Obase zien kansen door samen te werken. Het merendeel van de Radar-leden is daar huiverig voor en vreest dat de identiteit wordt aangetast. Het bestuur blijft aan tot 10 december. Dan zal er een nieuw bestuur moeten worden gevormd.

bron: www.wereldregio.nl

Geen goedkeuring op principebesluit

Op dinsdag 20 mei zijn de leden van onze vereniging Radar bijeen geweest. Aan hen is door management en bestuur goedkeuring gevraagd over het principebesluit. De leden hebben geen goedkeuring verleend aan dit besluit. In meerderheid werd tegen gestemd. Ook zijn er aanvullende vragen gesteld.

Deze uitslag betekent dat Radar een pas op de plaats maakt om zich te beraden over de uitslag van de stemming en op de gestelde vragen.

Het “Voorjaarsrapport 2014”

In één compact document helemaal op de hoogte van de actuele stand van zaken inzake de samenwerking!

Ritsen op Facebook

Jazeker: we ritsen ook op Facebook: facebook.com/rrrits
Handig om te ‘liken’, want als er nieuws is op rrrits.nl kondigen we dat daar aan.

Startbijeenkomst uitwerkingsfase

“Startbijeenkomst” van 23 januari. Vandaag begint het doorrekenen en -beredeneren van alle personele, financiële en materiële aspecten van een bestuurlijke samenwerking. Door simpelweg al onze gezamenlijke ambities en ideeën te toetsen aan de praktijk. Tot de zomer verdiepen we ons allemaal in de gevolgen, scenario’s en begrotingen.

Nieuwjaarsreceptie 2014

Beeldverslag van de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie op 15 januari in de Nieuwe Kerk van Zierikzee

Telefonisch spreekuur

Zit je -ook na de nieuwjaarsbijeenkomst- nog met vragen? Niet doen! Stel je vragen via het contactformulier, we proberen zo snel mogelijk te antwoorden. Liever echt van gedachten wisselen? Binnenkort is er ook een telefonisch spreekuur. De directeuren van Obase en Radar zitten dan klaar om al je vragen te beantwoorden. Volg de aankondigingen op deze website.

Wat zijn de kenmerken van de regioscholen?

Regioscholen zijn scholen met +/- 225 leerlingen waarin het onderwijs een centrale plaats heeft. Daarin werken de openbare identiteit en de protestants christelijke identiteit samen in een schoollocatie. Daarnaast is er kinderopvang, zijn er vroeg- en voorschoolse voorzieningen en biedt de school ruimte aan andere activiteiten als muziek, bibliotheek, etc.

En nu?

Met de mailing die op 16 januari bij alle ouders/verzorgers in de bus lag is iedereen op de hoogte van de huidige stand van zaken. Maar, wat is de volgende stap? Lees meer…

Welke voordelen heeft de regioschool voor mijn kind?

De regioschool werkt met voornamelijk enkelvoudige groepen. De groepen zullen zo’n 25/28 leerlingen tellen. Hierdoor heeft elke leerlingen voldoende sociaal/emotionele ontwikkelingskansen. De leerlingen maken deel uit van een doorlopende ontwikkelingslijn van 2- 12 jaar die aansluitend is.

Welke voordelen heeft de regioschool voor de leerkracht?

De regioschool is een school met voldoende ondersteuning voor de leerkracht. Daarbij wordt gedacht aan een ambulante directeur, voldoende inzet van interne begeleiding, ICT en ondersteuning d.m.v. een administratief medewerker dan wel een conciërge. De leerkracht op een regioschool kan zich dan meer dan nu het geval is richten op de kerntaak van zijn/haar werk. De leerkracht werkt over het algemeen met enkelvoudige groepen.

 

16 januari: de folder op de deurmat bij alle ouders/verzorgers

Vanaf donderdag 16 januari ligt hij bij alle ouders, verzorgers en betrokken in de brievenbus. Een folder met daarin alle details over de samenwerking. Alles wat tot heden aan voorbereidingen is getroffen, de actuele stand van zaken en het mogelijke vervolg. Maar, misschien is de verwijzing naar deze website nog wel interessanter.

De eerste fase van strategische verkenning is nu afgerond. Wat gebeurt er in de tweede fase van uitwerking?

In de uitwerkingsfase wordt deze denkrichting nader uitgewerkt en worden de consequenties bekeken op alle domeinen van beide  organisaties.

Op welke wijze kan ik mijn reactie op de plannen doorgeven?

Via het contactformulier op de website rrrits.nl kunt u uw reactie doorgeven.

Directeuren: Radar en Obase hebben zoveel overeenkomsten!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie waarin medewerkers van Obase en Radar kennis maakten, ondersteunden de beide directeuren hun woorden met krachtige beelden. In een zogenaamde ‘hand out’ werden ze allemaal opgenomen, als geheugensteuntje.

Er zullen straks minder schoollocaties zijn dan nu het geval is. Wat wordt gedaan aan de bereikbaarheid?

In gesprek met gemeente zal het leerlingenvervoer een accent krijgen. We zorgen voor bereikbaar onderwijs op het eiland voor iedereen.

Lekker dubbelzinnig

Wij maken kennis. Met die woorden begon en eindigde de presentatie van de voortgang in de samenwerking. Lekker dubbelzinnig. De organisaties maken immers kennis met elkaar, maar met Kennis maken benoemen ze ook exact hun belangrijkste raakvlak en overeenkomst.

Naast levensbeschouwelijke identiteiten zijn er ook onderwijskundige identiteiten. Welke zijn dat?

Dat zijn Jenaplanonderwijs, Daltononderwijs, Leonardo-onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze identiteiten kunnen onderdeel uitmaken van een regioschool. De school voor speciaal basisonderwijs (Sbo De Meie) heeft een eilandelijke functie.

Hoe ziet de (levensbeschouwelijke) identiteit van de regioschool eruit?

De regioschool kenmerkt zich door het samengaan van de openbare en de protestants christelijke identiteit. Deze nieuwe identiteit sluit aan bij het voedingsgebied van de regio. De school bestrijkt meerdere dorpskernen. Op basis van de kenmerken van het gebied oftewel schoolpopulatie worden meer openbare dan wel meer protestant christelijke accenten aangebracht. In het schoolplan krijgen deze accenten een centrale plaats. Daarmee krijgt elke regioschool een eigen identiteit.

Sommige regioscholen hebben meerdere (levensbeschouwelijke) identiteiten. Hebben ze dat allemaal?

Ja. Omdat er keuzemogelijkheden moeten zijn en blijven, zullen er  naast de regioscholen ook scholen zijn die een duidelijk openbaar karakter hebben dan wel een duidelijk protestants christelijk karakter hebben.

Heeft het plan ook nadelen?

Een nadeel is dat niet meer in elke dorpskern een school te vinden is. Overigens is in de regioschool wel plaats voor dorpskernactiviteiten.

In het plan wordt ingegaan op de overeenkomsten. Zijn er dan geen verschillen?

Ja, een belangrijk verschil is de Bron waaruit we onderwijs geven. Voor Radar is dat onderwijs geven en leven vanuit de Bijbel. Voor het openbaar onderwijs geldt dat voor een aantal medewerkers ook, maar voor een deel niet. Zij geven onderwijs en leven o.a. vanuit een humanistische perspectief.

In deze plannen zal ook de gemeente een rol spelen. Hoe staat de gemeente tegenover deze plannen?

De gemeente staat positief tegenover deze plannen. De denkrichting sluit aan op de onderwijsvisie van de gemeente, neergelegd in het strategisch kader: Tij van de toekomst.

Wanneer wordt duidelijk of deze plannen doorgaan?

Het proces van besluitvorming is gepland tussen de zomer 2014 en december 2014. Daarin hebben de medezeggenschapsraden, de leden van de Vereniging Radar, de gemeente en de raden van toezicht een beslissende stem.

Het plan heeft de duur van 10 jaar. Waar wordt het eerste gestart?

De start van het traject zal liggen in het gebied rondom Brouwershaven. Hier zijn veel (zeer) kleine scholen te vinden die in de nabije toekomst erg veel risico lopen.

Waar worden de regioscholen geplaatst?

Dat is op dit moment nog niet bekend en zal in de uitwerkingsfase duidelijk worden.

Welke mogelijkheden heb ik als gelovig christen voor mijn kind als deze nieuwe plannen doorgaan?

In de plannen blijven keuzemogelijkheden voor elke ouder. Er blijft een (of meer) christelijke scho(o)len. Tevens heeft elke regioschool een gemengde (levensbeschouwelijke) identiteit waarin ook de christelijke identiteit aanwezig is samen met de openbare identiteit. Dat zien wij als een verrijking.

Het plan is ambitieus. Het gaat over fusies van scholen en van twee besturen. Is dit wettelijk wel mogelijk?

Een dergelijke fusie moet voldoen aan de fusietoets. Deze heeft scherpe voorwaarden. Echter, de staatssecretaris is bezig om te kijken naar verruiming van de mogelijkheden in krimpgebieden. We hebben goede redenen om aan te nemen dat de regels verruimd zullen worden.

15 januari de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst met alle medewerkers van Obase en Radar

Nog even en 2014 begint. Een nieuw jaar. Ook een bijzonder jaar. Zeker voor Radar en Obase nu ze met elkaar in gesprek zijn over samenwerking. Want wat blijkt: als je kijkt naar elkaars overeenkomsten (en niet naar de verschillen), dan kom je dichter tot elkaar. Op 15 januari doen we daar verslag van. Tijdens een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Zierikzee.

Heeft elke regioschool kinderopvang?

Ja, van 0-4 jaar. Ook is er voor-, tussen- en naschoolse opvang aanwezig.

Hoe kan ik het proces volgen?

Op de website: rrrits.nl

Radarscholen Obase

Gebruik de pijltjestoetsen om te scrollen.