Rrrits.nl

Obase

Rrrits.nl

Het openbare informatieplatform over de samenwerking tussen Radar en Obase.

You can scroll the shelf using and keys

Wat zijn de kenmerken van de regioscholen?

Regioscholen zijn scholen met +/- 225 leerlingen waarin het onderwijs een centrale plaats heeft. Daarin werken de openbare identiteit en de protestants christelijke identiteit samen in een schoollocatie. Daarnaast is er kinderopvang, zijn er vroeg- en voorschoolse voorzieningen en biedt de school ruimte aan andere activiteiten als muziek, bibliotheek, etc.

Welke voordelen heeft de regioschool voor mijn kind?

De regioschool werkt met voornamelijk enkelvoudige groepen. De groepen zullen zo’n 25/28 leerlingen tellen. Hierdoor heeft elke leerlingen voldoende sociaal/emotionele ontwikkelingskansen. De leerlingen maken deel uit van een doorlopende ontwikkelingslijn van 2- 12 jaar die aansluitend is.

Welke voordelen heeft de regioschool voor de leerkracht?

De regioschool is een school met voldoende ondersteuning voor de leerkracht. Daarbij wordt gedacht aan een ambulante directeur, voldoende inzet van interne begeleiding, ICT en ondersteuning d.m.v. een administratief medewerker dan wel een conciërge. De leerkracht op een regioschool kan zich dan meer dan nu het geval is richten op de kerntaak van zijn/haar werk. De leerkracht werkt over het algemeen met enkelvoudige groepen.

 

De eerste fase van strategische verkenning is nu afgerond. Wat gebeurt er in de tweede fase van uitwerking?

In de uitwerkingsfase wordt deze denkrichting nader uitgewerkt en worden de consequenties bekeken op alle domeinen van beide  organisaties.

Op welke wijze kan ik mijn reactie op de plannen doorgeven?

Via het contactformulier op de website rrrits.nl kunt u uw reactie doorgeven.

Er zullen straks minder schoollocaties zijn dan nu het geval is. Wat wordt gedaan aan de bereikbaarheid?

In gesprek met gemeente zal het leerlingenvervoer een accent krijgen. We zorgen voor bereikbaar onderwijs op het eiland voor iedereen.

Naast levensbeschouwelijke identiteiten zijn er ook onderwijskundige identiteiten. Welke zijn dat?

Dat zijn Jenaplanonderwijs, Daltononderwijs, Leonardo-onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze identiteiten kunnen onderdeel uitmaken van een regioschool. De school voor speciaal basisonderwijs (Sbo De Meie) heeft een eilandelijke functie.

Hoe ziet de (levensbeschouwelijke) identiteit van de regioschool eruit?

De regioschool kenmerkt zich door het samengaan van de openbare en de protestants christelijke identiteit. Deze nieuwe identiteit sluit aan bij het voedingsgebied van de regio. De school bestrijkt meerdere dorpskernen. Op basis van de kenmerken van het gebied oftewel schoolpopulatie worden meer openbare dan wel meer protestant christelijke accenten aangebracht. In het schoolplan krijgen deze accenten een centrale plaats. Daarmee krijgt elke regioschool een eigen identiteit.

Sommige regioscholen hebben meerdere (levensbeschouwelijke) identiteiten. Hebben ze dat allemaal?

Ja. Omdat er keuzemogelijkheden moeten zijn en blijven, zullen er  naast de regioscholen ook scholen zijn die een duidelijk openbaar karakter hebben dan wel een duidelijk protestants christelijk karakter hebben.

Heeft het plan ook nadelen?

Een nadeel is dat niet meer in elke dorpskern een school te vinden is. Overigens is in de regioschool wel plaats voor dorpskernactiviteiten.

In het plan wordt ingegaan op de overeenkomsten. Zijn er dan geen verschillen?

Ja, een belangrijk verschil is de Bron waaruit we onderwijs geven. Voor Radar is dat onderwijs geven en leven vanuit de Bijbel. Voor het openbaar onderwijs geldt dat voor een aantal medewerkers ook, maar voor een deel niet. Zij geven onderwijs en leven o.a. vanuit een humanistische perspectief.

In deze plannen zal ook de gemeente een rol spelen. Hoe staat de gemeente tegenover deze plannen?

De gemeente staat positief tegenover deze plannen. De denkrichting sluit aan op de onderwijsvisie van de gemeente, neergelegd in het strategisch kader: Tij van de toekomst.

Wanneer wordt duidelijk of deze plannen doorgaan?

Het proces van besluitvorming is gepland tussen de zomer 2014 en december 2014. Daarin hebben de medezeggenschapsraden, de leden van de Vereniging Radar, de gemeente en de raden van toezicht een beslissende stem.

Het plan heeft de duur van 10 jaar. Waar wordt het eerste gestart?

De start van het traject zal liggen in het gebied rondom Brouwershaven. Hier zijn veel (zeer) kleine scholen te vinden die in de nabije toekomst erg veel risico lopen.

Waar worden de regioscholen geplaatst?

Dat is op dit moment nog niet bekend en zal in de uitwerkingsfase duidelijk worden.

Welke mogelijkheden heb ik als gelovig christen voor mijn kind als deze nieuwe plannen doorgaan?

In de plannen blijven keuzemogelijkheden voor elke ouder. Er blijft een (of meer) christelijke scho(o)len. Tevens heeft elke regioschool een gemengde (levensbeschouwelijke) identiteit waarin ook de christelijke identiteit aanwezig is samen met de openbare identiteit. Dat zien wij als een verrijking.

Het plan is ambitieus. Het gaat over fusies van scholen en van twee besturen. Is dit wettelijk wel mogelijk?

Een dergelijke fusie moet voldoen aan de fusietoets. Deze heeft scherpe voorwaarden. Echter, de staatssecretaris is bezig om te kijken naar verruiming van de mogelijkheden in krimpgebieden. We hebben goede redenen om aan te nemen dat de regels verruimd zullen worden.

Heeft elke regioschool kinderopvang?

Ja, van 0-4 jaar. Ook is er voor-, tussen- en naschoolse opvang aanwezig.

Hoe kan ik het proces volgen?

Op de website: rrrits.nl

Radarscholen Obase

Gebruik de pijltjestoetsen om te scrollen.